از مرز تا مرز, از مرز تا مرز (پژوهشی جامع در باب هویت و قومیت در ایران)

از مرز تا مرز (پژوهشی جامع در باب هویت و قومیت در ایران)

خانه‌اى با درِ باز, خانه‌اى با درِ باز – پژوهشی جامع بر باب ازدواج سفید در ایران

خانه‌اى با درِ باز – پژوهشی جامع بر باب ازدواج سفید در ایران

داستان شهر ممنوعه

داستان شهر ممنوعه (پژوهشی جامع بر باب دگرباشان در ایران)

کتاب انگاره ای در حال تغییر به زبان فارسی

انگاره ای در حال تغییر (گزارشی علمى و به روز از روند و آمار ناقص سازی اندام جنسی زنان/ختنه زنان و دختران در و پیش‌درآمدی بر ختنه مردان/پسران در ایران)

ردپای استثمار در جهان کودکی

ردپای استثمار در جهان کودکی (پژوهشی درباره اشکال، علل و پیامدهای کار کودکان)

طنین سکوت, طنین سکوت ( پژوهشی جامع بر باب ازدواج کودکان در ایران)

طنین سکوت ( پژوهشی جامع بر باب ازدواج کودکان در ایران)

یغمای کودکی, یغمای کودکی (پژوهشی در باب شناخت، پیش‌گیری و کنترل پدیده زباله گردی کودکان در تهران)

یغمای کودکی (پژوهشی در باب شناخت، پیش‌گیری و کنترل پدیده زباله گردی کودکان در تهران)

سازگاری و مقاومت در مهاباد, سازگاری و مقاومت در مهاباد (تأثیر رسانه‌ها، تفاوت‌های جنسیتی و مقاومت در بین نوجوانان: قوم‌نگاری تصویری از کردستان ایران)

سازگاری و مقاومت در مهاباد (تأثیر رسانه‌ها، تفاوت‌های جنسیتی و مقاومت در بین نوجوانان: قوم‌نگاری تصویری از کردستان ایران)

نگاهی دیگر به شرق و جنوب شرق ترکیه (انگلیسی), نگاهی دیگر به شرق و جنوب شرق ترکیه (انگلیسی)

نگاهی دیگر به شرق و جنوب شرق ترکیه (انگلیسی)

به نام سنت, به نام سنت پژوهشی جامع درباره ختنه زنان در ایران

به نام سنت پژوهشی جامع درباره ختنه زنان در ایران

خانه‌ای بر روی آب, خانه‌ای بر روی آب (پژوهش جامع در باب ازدواج موقت و صیغه محرمیت در ایران)

خانه‌ای بر روی آب (پژوهش جامع در باب ازدواج موقت و صیغه محرمیت در ایران)

نگاهی دیگر به شرق و جنوب شرق ترکیه, نگاهی دیگر به شرق و جنوب شرق ترکیه

نگاهی دیگر به شرق و جنوب شرق ترکیه