در دوران معاصر، ایران شاهد تداوم تکثرات هویتی / قومیتی بوده است که با رشد فرایندهای جهانی‌شدن، مناقشات بین‌قومی جدی‌ای را حول تبعیض و نابرابری‌ها در راستای ‌هویت‌خواهی و عدالت‌طلبی با صبغه‌ای‌ صلح‌محور بروز داده است…

کامیل احمدی: دانشگاهیی که با 10 سال زندان روبرو بود از فراز کوهها از ایران گریخت مصاحبه با تلوبیون بی بی سی در خصوص ترک ایران، شرایط زندان. یک آکادمیسین بریتانیای-ایرانی که با 9 سال زندان در ایران روبرو بود ، به بی بی سی گفته است که چگونه با پای پیاده از طریق کوه [...]

کامیل احمدی ، یک دانشگاهی انگلیسی-ایرانی محکوم به نه سال و سه ماه زندان و جریمه نقدی سنگین محکوم شد ، بعد از رد شدن تجدید نظرخواهی ، ایران را به انگلیس ترک کرد. زارش کانال 4 بریتانیا در خصوص کامیل احمدی به انگلیسی فیلمبرداری: داریوش بازرگان

کامیل احمدی ، یک دانشگاهی انگلیسی-ایرانی محکوم به نه سال و سه ماه زندان و جریمه نقدی سنگین محکوم شد ، بعد از رد شدن تجدید نظرخواهی ، ایران را به انگلیس ترک کرد. زارش کانال 4 بریتانیا در خصوص کامیل احمدی به انگلیسی فیلمبرداری: داریوش بازرگان