فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه کنت انگلستان 2006
فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه کنت انگلستان 2006
فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه کنت انگلستان 2006