کامیل احمدی دوران دبستان- مدرسه وفایی-کلاس پنجم 1362- پیرانشهر
کامیل احمدی دوران دبستان- مدرسه وفایی-کلاس پنجم 1362- پیرانشهر
کامیل احمدی دوران دبستان- مدرسه وفایی-کلاس پنجم 1362- پیرانشهر