, در حاشیه کنفرانس آسیب های اجتماعی 2017در رم- ایتالیا
در حاشیه کنفرانس آسیب های اجتماعی ۲۰۱۷در رم- ایتالیا
در حاشیه کنفرانس آسیب های اجتماعی ۲۰۱۷ در رم – ایتالیا