در حین ضبط مستند و دوره کارآموزی در رادیو شهرداری شرق 2004لندن
در حین ضبط مستند و دوره کارآموزی در رادیو شهرداری شرق 2004لندن
در حین ضبط مستند و دوره کارآموزی در رادیو شهرداری شرق 2004لندن