, فایل صوتی کتاب به نام سنت

کتابخانه اینترنتی آوای بوک – فایل صوتی کتاب به نام سنت

کتاب: پژوهشی در باب ختنه زنان در ایران.

نویسنده: کامیل احمدی

ناشر: شیرازه

راوی: زریسا

تعداد فایل: 8 عدد فایل صوتی

ختنه زنان شامل تمام اقداماتی است که منجر به بریدن بخش یا تمام قسمت‌های خارجی دستگاه تناسلی زنان شده و یا به‌عبارت‌دیگر، وارد آوردن هرگونه آسیب به دلایل غیرپزشکی به این ناحیه است. ختنه، مصداق بارز خشونت علیه زنان به‌ویژه کودکان و دختران است که در مناطق مختلف دنیا این معضل اجتماعی وجود دارد.

فایل صوتی کتاب به نام سنت:

قسمت اول:

قسمت دوم:

قسمت سوم:

قسمت چهارم:

قسمت پنجم:

قسمت ششم:

قسمت هفتم:

قسمت هشتم: