, کاهش آمار ختنه زنان و مسئولیت دولت

کاهش آمار ختنه زنان و مسئولیت دولت

تیغ سنتی که سالانه بر اندام تناسلی بیش از سی میلیون دختر کمتر از ۱۵ سال در جهان کشیده می‌شود و به گزارش سازمان ملل اکنون بیش از ۱۳۰ میلیون زن با نشانه تیغ در جهان وجود دارد. نام ایران در سال ۲۰۱۴ به لیست کشورهایی که در آن ختنه زنان صورت می‌گیرد اضافه شده است.