کامیل احمدی: دانشگاهیی که با 10 سال زندان روبرو بود از فراز کوهها از ایران گریخت

مصاحبه با تلوبیون بی بی سی در خصوص ترک ایران، شرایط زندان. یک آکادمیسین بریتانیای-ایرانی که با 9 سال زندان در ایران روبرو بود ، به بی بی سی گفته است که چگونه با پای پیاده از طریق کوه ایران را ترک و زندگی جدیدی را در انگلستان آغاز کرده است.

کمیل احمدی دو ماه پیش به جرم همکاری با یک دولت متخاصم محکوم شد. او این اتهام را رد می کند.  او تصمیم گرفت در حالی که با قرار وثیقه و اعتراض به این حکم بود ، فرار کند.

منبع : BBC