کامیل احمدی، پژوهشگر محکوم به زندان: مصاحبه تصویری با فرداد فرحزاد- Iran International

کامیل احمدی، پژوهشگر محکوم به زندان: مجبور شدم از ایران خارج شوم. مصاحبه تصوبری با فرداد فرحزاد- Iran International ایران اینترنشنال